Yönetmelik

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

 BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Bülent Ecevit Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç ve faaliyet alanlarını, yönetim organlarını, çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bülent Ecevit Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (BİLTEM): Bülent Ecevit Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Bülent Ecevit Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaç1arı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır;

a) Öğretim elemanlarının bilimsel çalışmalarına destek sağlamak,

b) İleri teknolojiye sahip projeleri yürütmek ve uygulamak için AB normlarına uyumlu analiz, test ve ölçümleri gerçekleştirmek,

c) Üniversitenin çağdaş eğitim düzeyine ulaşmasında modern teknik ve yöntemlerin uygulanmasına katkı sağlamak,

ç) Sanayi kuruluşları ve diğer özel ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği yaparak problemlerinin çözümüne yönelik analiz ve ölçümlerin yapılmasına ve teknoloji geliştirme ve uygulama projelerine destek olarak bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamak,

d) Laboratuar cihazlarının günün koşullarına ve ilgili standartlara göre güncelleşmesi ve geliştirilmesini sağlamak,

e) Uygunluk değerlendirme kuruluşu olarak faaliyet göstermek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Bölgenin ve ülkenin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı olacak bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme ve uygulama için gerekli laboratuar alt yapısını hazırlamak, araç ve gereçlerin teminini sağlamak,

b) Öncelikle Üniversitedeki ve diğer bölge üniversitelerindeki araştırmacıların araştırma-geliştirme çalışmalarına destek sağlamak,

c) Sanayi kuruluşları ve diğer kamu ve özel sektör kuruluşlarının istekleri doğrultusunda gerekli analiz ve ölçümleri yapmak ve gerektiğinde raporlarını hazırlamak ve yorumlamak,

ç) Bilimsel görüş, danışmanlık ve benzeri hizmetler yapmak ve bu hizmetlere ilişkin raporlar düzenlemek,

d) Çalışma koşullarıyla ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında üniversiteler, kamu kuruluşları, yerel yönetimler ve özel kuruluşlar ile işbirliği yapmak,

e) İleri analiz, test ve ölçme teknikleri konusunda çeşitli yayınlar yapmak, konferans, panel, kurs, seminer, kongre, bilimsel toplantılar düzenlemek, yurt içinde ve yurt dışında bu tür etkinliklere katılmak,

f) İhtiyaç duyulması halinde gerekli alanlarda kalifiye eleman yetiştirmek için eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve başarılı olanlara belge ve sertifika vermek,

g) Çalışma alanına giren araştırmaların yapılabilmesi için gerekli, laboratuar, atölye, gözlem yerleri ve diğer tesisleri kurmak; Üniversitenin çeşitli birimlerinde mevcut laboratuar ve benzeri tesislerden yaygın ve etkin bir biçimde yararlanmak,

ğ) İleri analiz, test ve ölçme teknikleri konusunda kütüphane ve dokümantasyon merkezi kurmak ve bu alanlarda her türlü yayın ve yayım faaliyetlerinde bulunmak,

h) Yönetim Kurulunca belirlenecek bedel karşılığında, sanayi kuruluşlarının ve diğer özel ve kamu kuruluşlarının isteği üzerine araştırma ve uygulama projeleri hazırlamak,

ı) Gerektiğinde Merkeze bağlı yeni laboratuar ve birimler kurmak,

i) Disiplinler arası ve sanayi ile ortak projeler üretmek için teknokent ve benzeri kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,

j) Laboratuarların akreditasyonu için çalışmalar yapmak,

k) Merkezin amaçlarına uygun Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları; Merkez Müdürü, Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu ve Merkez birimlerinden oluşur.

Merkez müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Merkezin amaçları konusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir.

(2) Üniversite öğretim üyeleri arasından Merkez Müdürünün önereceği iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Merkez Müdürü görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse Rektör tarafından kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak,

c) Merkezin ve Merkeze bağlı birimler ile Merkez personelinin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,

ç) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık faaliyet raporunu, bir sonraki yılın çalışma programı taslağını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, müdür yardımcıları ile Rektör tarafından Merkezin amaçları konusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan öğretim üyeleri arasından görevlendirilen dört öğretim üyesinden oluşur.

(2) Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Rektör tarafından yenileri görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürünün çağrısı üzerine ve üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak,

b) Merkez birimlerinin kuruluş ve çalışma esaslarını belirlemek,

c) Merkezin faaliyet konularında Üniversite birimleri arasında işbirliğini gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için protokolleri düzenlemek,

ç) Merkez Müdürünün hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını bir rapor halinde Rektörlüğe sunmak,

d) Merkez Müdürünün ve Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak,

e) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilkelerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak,

f) Merkezin eğitim programlarına katılanlara verilecek belge ve sertifikalar konusundaki usul ve esasları Bülent Ecevit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile işbirliği yaparak belirlemek.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapan kişi ve kurum temsilcilerinden oluşan toplam yedi kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir defa toplanarak Merkezin faaliyetlerini değerlendirir ve yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir. Danışma Kurulu toplantılarında çoğunluk aranmaz. Danışma Kuruluna Rektör veya görevlendireceği rektör yardımcısı başkanlık eder.

Merkez birimleri

MADDE 13 – (1) Merkez çalışmalarını işbölümü çerçevesinde yürütmek üzere, Merkez Müdürünün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararıyla Merkezin faaliyet alanlarında Merkez birimleri kurulabilir. Merkez birimlerinin kuruluş ve çalışma esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; Merkez Müdürünün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler

MADDE 16 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamındaki hizmetlerinde; 14/9/1999 tarihli ve 23816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent Ecevit Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin